Today 's Events

มิถุนายน 2564
อาพฤ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

This week
06 June 2021 - 12 June 2021ระหว่างวันที่ (06 มิถุนายน 2564 - 12 มิถุนายน 2564)

::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)
ระหว่างวันที่ (06 มิถุนายน 2564 - 12 มิถุนายน 2564)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)
ระหว่างวันที่ (06 มิถุนายน 2564 - 12 มิถุนายน 2564)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ IPAD ห้องเรียนอัจฉริยะ

09:00 - 16:00 (ห้องเรียน IPAD ชั้น 3 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ )

การอบรมเชิงปฏิบัติการ IPAD ห้องเรียนอัจฉริยะ

09:00 - 16:00 (ห้องเรียน IPAD ชั้น 3 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ )

พฤ.

10 มิ.ย.

ประชุมครูและบุคลากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอน

11:30 - 12:00 (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2564

09:00 - 10:00 (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่ 1/2564

15:30 - 16:00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ประชุมพนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป

15:30 - 16:30 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้
ระหว่างวันที่ (06 มิถุนายน 2564 - 12 มิถุนายน 2564)

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้
ระหว่างวันที่ (06 มิถุนายน 2564 - 12 มิถุนายน 2564)

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด
ระหว่างวันที่ (06 มิถุนายน 2564 - 12 มิถุนายน 2564)

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด
ระหว่างวันที่ (06 มิถุนายน 2564 - 12 มิถุนายน 2564)

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา
ระหว่างวันที่ (06 มิถุนายน 2564 - 12 มิถุนายน 2564)

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ จากการสอบโครงการทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 33
       ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564
       ประชุมออนไลน์แนวทางการตอบแบบสอบถามข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ฉบับใหม่ พศ. 2565-2570
       รับการตรวจเยี่ยมจาก คุณอำไพ จันทร์หล้าฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เลขานุการ ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
       ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเรื่อง แนวทางการดูแลนักเรียน

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
- สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
- สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
- จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
- ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล
- บริหารจัดการและการบริการสระว่ายน้ำมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน
- บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
- บริการอาหารประจำนักเรียนจำหน่ายอาหารและบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ตามแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียน
- ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
- ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน