โปรดกรอกข้อมูลเพื่อเข้าดูประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนแทรกชั้น


เลขประจำตัวผู้สมัคร :
วันเดือนปีเกิด :
   
กรุณากรอกวันเดือนปีเกิดในรูปแบบ
วันและเดือน 2 หลัก ปี พ.ศ 4 หลัก เช่น 20/02/2556