ระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

วันเวลาสถานที่7-9 ก.พ. 2563
ณ Holiday Garden Hotel and Resort
ราคา5,000 บาท/คน
  • รับสมัครเฉพาะนักเรียนชั้น ป.4-6 เท่านั้น
  • เริ่มเปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป