สารสนเทศผู้เรียนรายบุคคล
สำหรับนักเรียนใหม่ที่ยังไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน รหัสผ่านของนักเรียนคือ วันเดือนปีเกิดชองนักเรียน
โดยมีรูปแบบ วัน 2 หลัก /เดือน 2 หลัก / ปี พ.ศ. 4 หลัก
เช่น 05/11/2555